Każda osoba po osiągnięciu pełnoletności pewnego dnia musi rozpocząć pracę, w ramach której staje się pracownikiem bądź pracodawcą. Podpisując umowę o pracę każda z jej stron chce mieć pewność, że wszystko zostało przeprowadzone przepisowo. Gdy ktokolwiek z podpisujących ma wątpliwości dotyczące zwartej umowy, warto skontaktować się ze specjalistą, który posiada wiedzę i kompetencje w temacie prawa pracy. Do odnalezienia takiej osoby wystarczy wprowadzenie hasła adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk w wyszukiwarce, lista specjalistów będzie bardzo długa. O czym powinieneś pamiętać zawierając umowę o pracę?

Poznaj wszystkie rodzaje umowy o pracę

Prawo pracy wymienia trzy różne rodzaje umów o pracę. Są nimi umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Pierwsza, przeważnie zawierana jest z nowo zatrudnianymi pracownikami, w sytuacji kiedy ich kwalifikacje nie zawsze są znane pracodawcy. Co do zasady długość trwania tej umowy wynosi 3 miesiące, choć umowa może zostać skrócona, jeżeli przełożony wyrazi taką chęć. Możliwe jest zastosowanie jej także w przypadku osób, które już pracują w tej samej firmie, ale zmienia się ich stanowisko i niezbędna jest ponowna ocena ich predyspozycji. Następnym wariantem jest umowa na czas określony. Łączny czas zatrudnienia na podstawie tej umowy nie może być dłuższy niż 33 miesiące, a limit w zakresie liczby podpisanych umów na czas określony to 3. Najkorzystniejszym wariantem z punktu widzenia osoby zatrudnianej jest umowa na czas nieokreślony, doskonale chroni pracownika. Rozwiązanie takiej umowy bez przestrzegania ustalonego okresu wypowiedzenia jest dość trudne i stosowane wyłącznie po spełnieniu konkretnych warunków, przez co daje pracownikowi poczucie stabilnego zatrudnienia.

Umowa o pracę – co musi się w niej znaleźć?

Każda umowa o pracę powinna jasno wskazywać jej strony, typ umowy i datę jej podpisania oraz warunki zatrudnienia. Szczególnie istotny jest ostatni punkt, który musi określać formę wykonywanej pracy. Oznacza to, że w umowie o pracę musi zostać rzeczowo opisana nazwa oferowanego stanowiska pracy wraz ze wskazaniem jego obowiązków. Określić trzeba również miejsce wykonywania pracy, przeważnie jest ono wyznaczone jako punkt geograficzny z konkretnym adresem. Umowa o prace musi określać również wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Nie można zapominać, że wynagrodzenie ma zostać ustalone jako stawka za godzinę lub za miesiąc i nie powinno być niższe niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne (2800 złotych brutto w 2021 roku). Wymiar czasu pracy określa, czy pracownik ma być zatrudniony w ramach pełnego etatu, czy jego wyznaczonej części.